onsdag 11 maj 2016

Forskning: Många blir hjälpta av träning vid fibromyalgi

Kaisa Mannerkorpi

Träning kan hjälpa vid fibromyalgi! Här följer en artikel av professor Kaisa Mannerkorpi saxad ur Reumatikerförbundets forskningsrapport Ledord.

Fibromyalgi (FM) karakteriseras av långvarig generaliserad smärta och förekommer hos en till tre procent av befolkningen, varav majoriteten är kvinnor. Andra vanliga symtom är trötthet, nedsatt muskelstyrka och kondition, svårigheter att klara vardagsaktiviteter och förvärvsarbete, vilket sammantaget sänker livskvaliteten. Fibromyalgi förklaras med ökad smärtkänslighet, vilket också innebär att smärtan ökar vid belastning. Biologiska, psykologiska och sociologiska faktorer anses ligga bakom att smärtan utvecklas, och blir kvar.

Träning rekommenderas
I mitten av 1990-talet, när de första svenska studierna började göras, var kunskapen om effekterna av fysisk träning vid fibromyalgi bristfälliga. Studier visade dock att lågintensiv träning gav positiva effekter för hälsa, symtomens svårighetsgrad och välbefinnande. I dag ingår rekommendationer för fysisk träning som en självklar del av behandlingsriktlinjer för personer med fibromyalgi. Intervjuer med deltagare i träningsgrupper visar att träningen även bidragit till att deltagarna lärt sig nya strategier för att hantera smärtan.

Stavgång
Efter att ha studerat effekter av lågintensiva träningsformer (bassängträning, promenader) blev vi intresserade av att studera konditionsinriktad träning. Konditionsinriktad träning är viktigt för alla människor för att förebygga sjukdomar i hjärta och kärl, men högintensiv träning ansågs vara förknippad med risken att smärtan ökar i samband med belastning vid fibromyalgi. Vi valde stavgång som träningsform för vår studie, och för att minska riskerna för smärtökning inledde vi med en lugn gånghastighet. Därefter ökade vi gånghastigheten och växlade mellan snabba och långsamma hastigheter.
Resultaten visade att denna träningsform fungerade bra för de allra flesta deltagare och att den ledde till en markant förbättrad fysisk kapacitet. Smärtan minskade hos en del men kvarstod på samma nivå eller försämrades hos andra. Senare studier visade att biologiska faktorer, bland annat ett tillväxthormon, hade betydelse för smärta i samband med träning.

Individuellt träningsprogram
I vår senaste träningsstudie, genomförd i samarbete mellan forskare i Göteborg, Stockholm (professor Eva Kosek, KI) och Linköping undersöker vi effekter av styrketräning för personer med fibromyalgi. Sammanlagt 130 kvinnor valdes ut till styrketräning eller avspänningsträning, som fungerade som en kontrollintervention.
Träningsprogrammet planerades utifrån en personcentrerad fysioterapeutisk tankemodell för att öka deltagarnas tilltro till förmågan att klara träningen, vilket innebar att deltagare tränade efter ett individuellt program i grupp. Även detta träningsprogram visade sig fungera väl, och resultaten visar på ökad muskelstyrka och förbättrad allmän hälsa, minskad trötthet, ökad smärthantering, socialt deltagande och livskvalitet.
Bara ett fåtal deltagare avbröt träningen eller beskrev negativa effekter i form av ökad smärta.


Ny studie
I nya studier undersöker vi nu vilka omständigheter som var viktiga för att kunna uppnå goda resultat. Studierna tyder på att planerad fysisk träning främjar hälsa vid fibromyalgi men också att det är viktigt att träningen planeras tillsammans med patienten och anpassas till hens utgångsläge, resurser och målsättningar.


I morgon torsdag 12/5 är det internationella fibromyalgidagen då fortsätter vi på temat fibro och träning här på bloggen. Läs också mera om fibromyalgidagen på Reumatikerförbundets hemsida som du hittar här >>


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar